Witamy


GMP GHP

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) to zbiór zasad mających zastosowanie w branży spożywczej, jako środki zapobiegawcze stosowane w celu uniknięcia lub zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia żywności ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Procedury te pozwalają na produkcję i oferowanie żywności zdrowej dobrej jakościowo, zabezpieczając konsumenta przed potencjalnymi zagrożeniami. Zasady GMP/GHP odnoszą się do pomieszczeń, całego procesu produkcyjnego, jak również do otoczenia zakładu, zaopatrzenia w surowce, magazynowania aż po dystrybucję.
W swoim zakresie obejmują:
 • Stan sanitarno-higieniczny zakładu i jego otoczenia.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku wokół zakładu i w jaki sposób to wykonuje oraz kto nadzoruje wykonanie tych czynności?
  • Czy zakład oddziaływuje negatywnie na środowisko?
  • Czy wokół zakładu nie ma czynników lub obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych?
  • Wielkość, funkcjonalność i usytuowanie pomieszczeń.
 • Wielkość, funkcjonalność i usytuowanie pomieszczeń.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy wielkość zakładu i poszczególnych pomieszczeń jest adekwatna do wykonywanych w nich czynności?
  • Czy poszczególne czynności lub procesy odbywają się w odpowiednich pomieszczeniach?
  • Czy pomieszczenia te utrzymywane są w odpowiednim porządku i czystości?
  • Czy w pomieszczeniach jest odpowiednia wentylacja?
  • Czy w poszczególnych pomieszczeniach jest zapewniona temperatura odpowiednia do prowadzonych w nich procesów?
  • Prawidłowość linii technologicznych i prowadzenia procesów.
 • Prawidłowość linii technologicznych i prowadzenia procesów.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy proces technologiczny jest możliwie prostoliniowy (nie ma krzyżowania się dróg czynności "brudnych" i "czystych")?
  • Czy wydajność linii technologicznych koreluje z możliwościami składowania wyrobów gotowych?
  • Czy wydzielone są w zakładzie strefy "czyste" i "brudne"?
  • Czy przestrzegane są i nadzorowane istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa surowców, półproduktów, wyrobów gotowych parametry procesów technologicznych?
  • Wyposażenie w maszyny i urządzenia oraz ich funkcjonowanie.
 • Wyposażenie w maszyny i urządzenia oraz ich funkcjonowanie.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy w zakładzie jest dostateczna liczba odpowiednich maszyn i urządzeń?
  • Czy są one systematycznie kontrolowane z punktu widzenia prawidłowości ich funkcjonowania?
  • Czy prowadzone są okresowe przeglądy maszyn i urządzeń?
  • Czy maszyny i urządzenia są na bieżąco konserwowane oraz remontowane?
  • Czy istnieją harmonogramy konserwacji i remontów maszyn i urządzeń?
  • Czy prowadzone są stosowne zapisy dotyczące nadzoru nad maszynami i urządzeniami?
  • Wyposażenie w sprzęt kontrolno-pomiarowy.
 • Wyposażenie w sprzęt kontrolno-pomiarowy.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy sprzęt i urządzenia kontrolno-pomiarowe są odpowiednio kalibrowane i wzorcowane?
  • Czy istnieją harmonogramy wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych?
  • Czy prowadzone są zapisy odnośnie kalibracji i wzorcowania urządzeń i aparatury?
  • Procesy mycia i dezynfekcji.
 • Procesy mycia i dezynfekcji.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy są opracowane receptury mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w zakładzie (z określeniem sposobu mycia i stężenia stosowanych środków myjących i dezynfekujących)?
  • Czy są osoby wyznaczone do prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji?
  • Czy osoby te mają odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie?
  • Kto prowadzi nadzór nad prawidłowością procesów mycia i dezynfekcji?
  • Czy środki i narzędzia stosowane do mycia i dezynfekcji są odpowiednio oznakowane, przechowywane i czy są dopuszczone jako środki do kontaktu z surowcami, półproduktami, wyrobami gotowymi?
  • Organizacja pracy.
 • Organizacja pracy.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy w zakładzie wyznaczone są osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jakość zdrowotną surowców, półproduktów, wyrobów gotowych?
  • Czy na poszczególnych stanowiskach określone są działania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa surowców, półproduktów, wyrobów gotowych?
  • Higiena i sposób postępowania załogi.
 • Higiena i sposób postępowania załogi.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy pracownicy są nadzorowani z punktu widzenia spełnienia zasad higieny (czystość osobista, higieniczne zachowania, niepalenie tytoniu itd.)?
  • Czy pracownicy dysponują odpowiednią liczbą odzieży ochronnej, zgodnie z potrzebami?
  • Czy sprawdzany jest stan zdrowia pracowników pracujących w kontakcie z żywnością?
  • Czy pracownicy mają warunki do zachowania higieny - np. mycia rąk podczas pracy na poszczególnych stanowiskach?
  • Kwalifikacje personelu
 • Kwalifikacje personelu
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy pracownicy posiadają odpowiednie do ich stanowiska pracy kwalifikacje formalne (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o odbytym kursie itp.)?
  • Czy w zakładzie prowadzone są systematyczne szkolenia lub instruktaż pracowników w zakresie higieny?
  • Czy prowadzone szkolenia i kursy są odpowiednio udokumentowane?
  • Czy znajomość zasad pracy na poszczególnych stanowiskach jest egzekwowana od załogi przez kierownictwo zakładu?
  • Zabezpieczenie przed szkodnikami.
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy w zakładzie istnieje program zabezpieczenia przed szkodnikami?
  • Czy jest kontrolowana skuteczność zabezpieczenia przed szkodnikami?
  • Czy prowadzony jest nadzór nad urządzeniami i pułapkami służącymi do oceny stopnia inwazyjności szkodników i czy są one odpowiednio często wymieniane?
  • Jakość wody.
 • Jakość wody.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy w zakładzie są przechowywane aktualne wyniki badania jakości wody?
  • Czy zapewniony jest skuteczny rozdział wody technologicznej i wody do celów technicznych?
  • Czy, o ile istnieją dwa oddzielne rurociągi na wodę technologiczną i wodę techniczną to są one odpowiednio oznakowane?
  • Jakość sprowadzanych surowców i materiałów pomocniczych.
 • Jakość sprowadzanych surowców i materiałów pomocniczych.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy w zakładzie sprawdzane są atesty i specyfikacje na sprowadzane surowce i materiały pomocnicze?
  • Czy prowadzona jest ocena przyjmowanych surowców?
  • Czy ocenia się stan opakowań przyjmowanych surowców i materiałów pomocniczych?
  • Czy, o ile zachodzi taka potrzeba, dokonuje się pomiaru temperatury przyjmowanych surowców?
  • Magazynowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych.
 • Magazynowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy kontrolowane są warunki przechowywania surowców, półproduktów i produktów gotowych (szczególnie, o ile to uzasadnione w aspekcie temperatury i wilgotności)?
  • Czy w magazynach zachowywana jest segregacja surowców od wyrobów gotowych oraz surowców wymagających obróbki technologicznej od produktów do bezpośredniego spożycia?
  • Czy prowadzone jest i kontrolowana rotacja zapasów w magazynach?
  • Czy wszystkie produkty spożywcze przechowywane są w odpowiednich magazynach (a nie np. w pomieszczeniach produkcyjnych)?
  • Warunki transportu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych.
 • Warunki transportu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych.
  Elementy na które należy zwracać uwagę to:
  • Czy dokonywana jest ocena warunków sanitarnych i higienicznych środków transportu żywności?
  • Czy jest prowadzona dokumentacja w tym zakresie?
  • Czy są wyznaczone osoby odpowiedzialne za oceną warunków transportu żywności?
  • Czy kierowcy i/lub konwojenci posiadają odpowiednie przeszkolenie?
  • Czy są nadzorowani z punktu widzenia zachowania warunków higienicznych (odzież ochronna, czystość osobista)?
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo