Witamy


HACCP - siedem zasad

Wdrożenie systemu HACCP zgodnego z duńską normą DS 3027: 2002 jest oparte na siedmiu podstawowych zasadach:
 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  • identyfikacja mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych
  • określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia
  • określenie ich istotności dla bezpieczeństwa żywności
  • ustalenie środków zapobiegawczych i kontrolnych
 2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych
  • zidentyfikowanie wszystkich miejsc, etapów, procesów, w których niezbędne jest opanowanie występujących zagrożeń poprzez ich kontrolę
 3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych
  • przypisanie każdemu z krytycznych punktów kontrolnych parametrów określonych przy pomocy specyficznych miar (np. temperatury, wilgotności, czasu) oraz oznaczenie granic ich tolerancji
 4. Ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
  • monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych w celu sprawdzania, czy nie są przekraczane limity krytyczne
  • monitorowanie powinno być prowadzone w sposób ciągły (lub ewentualnie regularny)
  • każde sprawdzenie powinno być zapisywane
 5. Ustalenie działań korygujących
  • opracowanie dla każdego krytycznego punktu kontrolnego właściwych działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie limitów krytycznych
  • działania korygujące muszą dotyczyć zarówno przywrócenia właściwego funkcjonowania procesu produkcyjnego, jak i sposobu postępowania z nieprawidłowo wytworzonym produktem
  • każde podjęte działanie powinno być zapisywane
 6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu
  • ustalenie, w jaki sposób będzie sprawdzane skuteczne funkcjonowanie całego systemu HACCP (np. audit, badania mikrobiologiczne produktów końcowych)
  • procedury weryfikacji powinny być uruchamiane w regularnych odstępach czasu oraz przy każdej zmianie w procesie produkcyjnym
 7. Ustalenie dokumentacji
  • ustalenie sposobu sporządzania, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów związanych z systemem (szczególnie procedur i zapisów)
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo