Witamy


ISO 10012:2003

ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (odpowiednik krajowy - w opracowaniu - PrPN-EN ISO 10012 Systemy zarządzania pomiarami - Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego)

ISO 10012:2003 zastępuje ISO 10012-1:1992 i ISO 10012-2:1997.

Skuteczny system zarządzania pomiarami zapewnia, że wyposażenie pomiarowe i procesy pomiarowe są przystosowane do ich zamierzonego zastosowania i ma istotne znaczenie w osiąganiu celów dotyczących jakości wyrobu oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z tym, że wyposażenie pomiarowe i procesy pomiarowe mogłyby dawać nieprawidłowe wyniki. Celem systemu zarządzania pomiarami jest zarządzanie ryzykiem dotyczącym tego, że wyposażenie pomiarowe i procesy pomiarowe mogłyby doprowadzić do nieprawidłowych wyników wpływających na jakość wyrobów danej organizacji. Metody stosowane w systemie zarządzania pomiarami obejmują różne działania, począwszy od weryfikacji wyposażenia po zastosowania technik statystycznych w sterowaniu procesem pomiarowym.

ISO 10012:2003 zawiera wymagania i wytyczne dotyczące zarządzania procesami pomiarowymi i potwierdzaniem metrologicznym wyposażenia pomiarowego używanego do wspomagania oraz wykazywania zgodności z wymaganiami metrologicznymi. Podano w niej wymagania dotyczące zarządzania jakością systemu zarządzania pomiarami, który może być stosowany przez organizację dokonującą pomiarów jako część ogólnego systemu zarządzania i w celu zapewnienia spełnienia wymagań metrologicznych.

Wymagania podane w normie są uzupełnione wytycznymi o charakterze informacyjnym.

Spełnianie wymagań podanych w ISO 10012 ułatwi spełnienie wymagań dotyczących sterowania pomiarami i procesami pomiarowymi podanymi w innych normach, np. z rodziny ISO 9000 i ISO 14000. Ale norma ta nie jest przewidziana do stosowania jako narzędzie wykazujące zgodność z ISO 9001, ISO 14001 lub innymi normami. Strony zainteresowane mogą przyjąć na zasadzie umowy ISO 10012:2003 za punkt wyjścia do spełnienia wymagań systemów zarządzania pomiarami w działalności certyfikacyjnej.

W odniesieniu do poszczególnych elementów mających wpływ na wyniki pomiarów (np. szczegóły dotyczące metod pomiarowych, kompetencji personelu, porównań międzylaboratoryjnych) istnieją inne normy i wytyczne.

ISO 10012:2003 została przyjęta bez żadnych zmian jako EN ISO 10012:2003. Norma ta jest wprowadzona do Polskich Norm metodą uznania jako PN-EN ISO 10012:- (U). Zastępuje ona: PN-ISO 10012-1:1998 Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego - Część 1: System potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego i PN-ISO 10012-2:2002 Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego - Część 2: Wytyczne do sterowania procesami pomiarowymi. Równolegle opracowywana metodą tłumaczenia PN-EN ISO 10012 zastąpi, po zatwierdzeniu, PN-EN ISO 10012:- (U).
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo