Witamy


ISO 10019

ISO/DIS 10019 Guidelines for the selection of quality management system consultant and use of their services (Wytyczne wyboru konsultantów systemów zarządzania jakością i korzystania ze świadczonych przez nich usług).

ISO/DIS 10019 zawiera wytyczne, które ułatwią wybór konsultanta zdolnego do spełnienia specyficznych celów i potrzeb organizacji oraz korzystanie z jego usług. Dokument ten będzie mógł być również wykorzystany przez samych konsultantów, jednostki zajmujące się kwalifikacją konsultantów oraz przez organizacje konsultingowe.

Konsultant systemu zarządzania jakością jest zdefiniowany w projekcie normy jako osoba, która pomaga organizacji w realizacji systemu zarządzania jakością lub jego części dostarczając porady lub informacje.

Zgodnie z projektem normy typową rolą konsultanta jest:
 • pomoc organizacji we wdrożeniu systemu zarządzania jakością dostosowanego do kultury, właściwości, poziomu wykształcenia i specyficznego środowiska biznesu;
 • przedstawianie koncepcji dotyczących zarządzania jakością w jasny i zrozumiały sposób, zwracając szczególną uwagę na zrozumienie i stosowanie zasad zarządzania jakością;
 • komunikowania się z odpowiednimi osobami w organizacji, na wszystkich szczeblach, angażując je w realizację systemu zarządzania jakością;
 • pomoc w identyfikowaniu przez organizację odpowiednich procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością oraz określeniu znaczenia, sekwencji i wzajemnego oddziaływania procesów;
 • pomoc organizacji w identyfikowaniu dokumentów niezbędnych do zapewnienia skutecznego planowania, działania i nadzorowania procesów;
 • ocenianie skuteczności i efektywności procesów w systemie zarządzania jakością i stymulowania organizacji do poszukiwania możliwości ich doskonalenia;
 • pomoc w promowaniu podejścia procesowego i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością;
 • pomoc w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych, aby umożliwić organizacji utrzymanie systemu zarządzania jakością;
 • pomoc organizacji w zidentyfikowaniu zależności między systemem zarządzania jakością a innymi systemami zarządzania (zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz ułatwieniu integracji systemów.
Zgodnie z ISO/DIS 10019, oceniając kompetencje i przydatność konsultanta QMS należy zwrócić uwagę na:
 • cechy osobiste,
 • odpowiednie wykształcenie,
 • wiedzę i umiejętności niezbędne do spełnienia celów organizacji w odniesieniu do QMS,
 • doświadczenie w pracy,
 • zachowanie etyczne.
Pożądana wiedza i umiejętności konsultanta dotyczą zagadnień specyficznych dla zarządzania jakością w zakresie metod i technik zarządzania jakością, zagadnień specyficznych dla danej organizacji oraz znajomości wymagań ustaw i przepisów związanych z działalnością organizacji. W dokumencie określono w jakim zakresie należy oczekiwać od konsultantów znajomości poszczególnych zagadnień.

W projekcie zaleca się również, aby konsultant znał i rozumiał normy dotyczące systemów zarządzania jakością i ich auditowania oraz inne normy związane z zakresem świadczonych konsultacji, np. normy specyficzne dla sektora, normy dotyczące systemów pomiarowych, dotyczące akredytacji, oceny zgodności, zarządzania niezawodnością, normy związane z bezpieczeństwem. Zalecana jest również znajomość zagadnień normalizacji, certyfikacji i akredytacji na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz procesów i procedur certyfikacji wyrobów, systemów i personelu na szczeblu krajowym.

Oprócz odpowiedniej wiedzy i umiejętności zalecane jest także posiadanie cech osobistych, które mają wpływ na świadczone usługi. Cechy osobiste są analogiczne do zalecanych w ISO 19011 dla auditorów.

Ważną sprawą związaną z pracą konsultanta są zagadnienia etyczne. W projekcie wytycznych w rozdziale dotyczącym rozważań etycznych zwraca się uwagę na znaczenie:
 • unikania konfliktu interesów mogących mieć wpływ na wykonywana pracę,
 • respektowania poufności informacji uzyskanych lub zebranych w organizacji,
 • niezależność od jednostek certyfikujących lub akredytujących,
 • bezstronności przy wyborze przez organizację jednostek certyfikujących,
 • unikania tworzenia zależności od usług konsultanta,
 • nie świadczenie usług, w przypadku braku wymaganych kompetencji,
 • realnego oszacowania kosztów usług świadczonych przez konsultanta
Wszystkie zasygnalizowane wyżej zagadnienia są związane z wyborem konsultanta systemu zarządzania jakością i poświęcona jest im większa część projektu normy. W ISO/DIS 10019 podano również postanowienia dotyczące korzystania z usług konsultantów, w tym do jakich zadań można go zatrudnić oraz co powinna zawierać umowa z konsultantem.

W załącznikach informacyjnych omówiono typowe działania konsultanta na przykładzie procesu realizacji systemu zarządzania jakością z opisem poszczególnych działań i przypisaniem osób odpowiedzialnych w tym umiejscowieniem roli konsultantów QMS oraz podano przykład sugerowanego wykształcenia/doświadczenia zawodowego konsultanta i odniesienia, które mogą być wykorzystane do oceny konsultanta.

Pomimo iż norma dotyczy systemów zarządzania jakością, przewiduje się, że będzie mogła być stosowana po odpowiedniej adaptacji do innych systemów zarządzania.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo