Witamy


ISO 14000

Norma stanowi instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem pozwala metodycznie oceniać wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Ponadto pozwala podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko oraz kontrolować efekty działalności w stosunku do otoczenia.

Normy serii ISO 14000
Normy z serii ISO 14000 dotyczące zarządzania środowiskowego, czyli tego co organizacja robi, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko swoich działań, wyrobów i usług -są kolejnymi, po ISO 9000, normami dotyczącymi zarządzania. Można powiedzieć, że o ile normy z serii ISO 9000 dotyczą takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić jakość wyrobów zamierzonych, które wytwarzane są z myślą o sprzedaży i zadowoleniu klientów, o tyle wprowadzenie norm z serii ISO 14000 ma na celu zadowolenie wszystkich stron zainteresowanych jakością wyrobów "niezamierzonych", a więc tych, które powstają przy okazji produkcji i mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na środowisko. "Klientem" w normach serii ISO 14000 jest środowisko.

Celem norm serii ISO 14000 jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności. Obejmują one wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskowego i dotyczą: systemów zarządzania, auditowania i innych badań, oceny efektów działalności środowiskowej, etykietowania środowiskowego, oceny cyklu życia, terminologii, projektowania pod kątem środowiska oraz komunikacji środowiskowej. Strukturę norm i innych dokumentów opracowywanych w ISO/TC 207 Environmental

Seria norm ISO 14000 składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. ISO 14001 i ISO 14004) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000). Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej organizacji oraz celów i zadań środowiskowych. Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc organizacji w realizacji polityki, celów i zadań środowiskowych.

System zarządzania środowiskowego jest to część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej

W normie międzynarodowej ISO 14001 wyszczególniono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w celu umożliwienia organizacji sformułowanie polityki i celów, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych oraz informacji dotyczących znaczących wpływów na środowisko. Norma dotyczy tych aspektów środowiskowych, które organizacja może nadzorować i na które może mieć wpływ. W normie nie określono szczegółowych kryteriów dotyczących efektów działalności środowiskowej.

System zarządzania środowiskowego jest ważnym i strategicznym narzędziem w zmniejszaniu wpływu organizacji na środowisko i kompleksowo ujmuje wszystkie zagadnienia związane zarówno z działaniami, jak również wyrobami i usługami organizacji.

Skrócony przegląd elementów systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:1996
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo