Witamy


ISO 14000 - korzyści

Wdrożenie norm serii ISO 14000 w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska z jednej strony i rosnącej troski o środowisko z drugiej strony w wielu przypadkach jest warunkiem prowadzenia transakcji biznesowych i utrzymania się na rynku. Coraz więcej bowiem firm wybierając swoich dostawców patrzy na stosunek danej firmy do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie norm serii ISO 14000. Coraz większa jest również rola wpływu na środowisko jako czynnika decydującego przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów.

Potencjalne korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania środowiskowego (wg PN-ISO 14004:1998 )

Posiadanie systemu może pomóc firmie w uzyskaniu zaufania zainteresowanych stron co do tego, że:
 • kierownictwo firmy zobowiązało się do realizowania postanowień polityki oraz określonych celów i zadań
 • główny nacisk położony został na zapobieganie, a nie na działania korygujące
 • może zostać udowodniona racjonalna troska o środowisko i zgodność z przepisami
 • realizowany jest proces ciągłego doskonalenia
a ponadto:
 • umożliwić zapewnienie klientów o podjętym zobowiązaniu do zarządzania środowiskowego oraz wykazanie, że zobowiązanie to jest realizowane
 • ułatwić utrzymanie dobrego odbioru publicznego i dobrych stosunków ze społecznością lokalną
 • ułatwić pozyskanie inwestorów i dostęp do kapitału
 • obniżyć ryzyko ubezpieczeniowe
 • poprawić wizerunek firmy i jej udział w rynku
 • pomóc w poprawie nadzoru nad kosztami
 • ograniczyć występowanie incydentów, których następstwem jest ponoszenie przez firmę odpowiedzialności
 • ułatwić uzyskanie potrzebnych zezwoleń, świadectw i innych autoryzacji
 • ułatwiać kontakty z administracją rządową
Inne potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw ze stosowania norm dotyczących zarządzania środowiskowego to unikanie kosztów, redukcja kosztów, lepsza motywacja pracowników i lepsze relacje z lokalną społecznością i władzami. Unikanie kosztów jest związane z zarządzaniem ryzykiem i procedurami sterowania procesami oraz postępowaniem podczas anormalnych uwolnień do środowiska i awarii (np. kosztów likwidowania zanieczyszczeń, kosztów związanych z odpowiedzialnością prawną itp.). Redukcja kosztów jest związana z ograniczeniem zużycia surowców, wody, energii, wytworzeniem mniejszej ilości odpadów, likwidacją, transportem itp.

Korzyści wdrożenia w obszarze zarządzania i finansów:
 • zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo jaki wywiera Twoja firma
 • redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów,
 • obniżenie kosztów ponoszonych w związku z sytuacjami awaryjnymi,
 • oszczędność czasu i nakładów ludzkich wynikająca z umiejętnego wykorzystania zasobów firmy,
 • racjonalne skalkulowanie kosztów ubezpieczeń,
 • szybsze wykrycie i usunięcie nieprawidłowości,
 • możliwość wdrażania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów środowiskowych.
Korzyści wdrożenia w obszarze prawno-społecznym:
 • poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, partnerów biznesowych, środowisk administracji publicznej,
 • zwiększenie możliwości spełnienia wymagań potencjalnych inwestorów a co za tym idzie szerszy dostęp do kapitału,
 • ułatwienia w otrzymaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do ochrony środowiska..
Wdrażając System Zarządzania Środowiskiem:
 • Możesz przyjąć zorganizowane podejście do wyznaczania celów środowiskowych i dążyć do ich osiągnięcia.
 • Możesz zidentyfikować swoje ryzyko środowiskowe i możliwości doskonalenia swojego podejścia pro-środowiskowego.
 • Możesz zapewnić, że w Twojej firmie będą spełnione wszystkie wymogi formalno-prawne związane z ochroną środowiska.
 • Możesz zmniejszyć koszty zużycia surowców i energii, a także koszty związane z utylizacją odpadów.
 • Możesz inicjować stałe doskonalenie podejścia pro-środowiskowego w Twojej firmie i wzmacniał zdolność Twojej Organizacji do osiągnięcia celów strategicznych.
 • Ważne jest, aby Twój System Zarządzania Środowiskowego został wdrożony na wszystkich poziomach i dla wszystkich funkcji w Twojej firmie - kluczowe dla osiągnięcia sukcesu będzie pełne zaangażowanie całego najwyższego kierownictwa.

Skuteczny System Zarządzania Środowiskowego pozwala zredukować wpływ Twojej firmy na środowisko, doskonalić sprawność operacyjną, zidentyfikować możliwości redukcji kosztów i ograniczyć obciążenie środowiska. Poważnie traktując swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne zbudujesz pozytywny publiczny wizerunek Twojej firmy w oczach klientów, instytucji państwowych i właścicieli. Takie podejście ułatwi również akceptację Twoich działań pro-środowiskowych ze strony udziałowców Twojej firmy.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo