Witamy


Audytor wewnętrzny Systemu HACCP
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu HACCP. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zaangażowanej w realizację działań systemowych HACCP. Wszystkie osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemu HACCP (zespół ds. HACCP , wybrani pracownicy) powinny posiadać umiejętność przeprowadzania auditów. Umiejętność ta musi być udokumentowana m.in. na podstawie zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Szkolenie prezentuje podstawowe pojęcia i założenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwa żywności, systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa HACCP. Omówienie wymagań HACCP wg Codex Alimantarius oraz wymagań HACCP wg normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz DS 3027 E:2002.Program szkolenia obejmuje różne rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązki auditora wewnętrznego:- Proces przygotowania auditu wraz z ćwiczeniami,- Proces przeprowadzenia auditu wraz z ćwiczeniami,- Proces raportowania auditu wraz z ćwiczeniami.Omówienie działań poauditowych oraz omówienie istoty działań korygujących.
Miejsce szkolenia:
Prowadzący szkolenie:
mgr inż.Joanna Głombiowska. Technolog żywności, zajmuje się wdrażaniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i jakości w produkcji i przetwórstwie żywności, oraz systemów śledzenia wstecznego produktów w przemyśle spożywczym. Trener w zakresie szkolenia producentów i audytorów wewnętrznych w zakresie HACCP.
Koszt szkolenia:
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 0 517 800 508
Uwagi:
Kontakt: Joanna Głombiowska 0 517 800 508 - Władysławowo
Program:
System Zarządzania Jakością i System HACCP.Norma PN-EN ISO 22000:2006, norma duńska DS 3027 / Codex Alimentarius - Interpretacja wymagań.GMP/GHP - Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość zdrowotną żywności , źródła zagrożeń.Zasady i Etapy wdrażania systemu HACCP krok po kroku, Krytyczne punkty kontroli CCP, granice i tolerancje dla CCP, Monitorowanie i działania korygujące.Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników. Dokumentowanie systemu GMP/ GHP i HACCP, sporządzanie procedur, instrukcji i rejestrów, charakterystyka dokumentacji.Audit : terminologia, rodzaje, cele, Obowiązki stron auditu.Wymagania stawiane audytorom, kompetencje, Kodeks audytora.Techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowanie. Kryteria planowania auditów wewnętrznych. Zasady przygotowania i przeprowadzania auditu.Preferencje komunikacyjne : werbalne i niewerbalne.Pytania otwarte i zamknięte. Zasady analizy i kwalifikacji wyników auditu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.Zasady przygotowywania raportów z auditów, ich role w systemie zarządzania jakością, Działania poauditowe.Zarys projektu wytycznych do auditowania ISO 19011:2000.
Plan szkolenia:

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009
Korespondencyjny kurs kierowany jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych
i u dostawców oraz do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem
w organizacji Systemu Zarządzania Jakością.
2010-09-20 10:03:16
ISO 22 000:2005 on line
Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

*
transportem
*
dystrybucją
*
magazynowaniem żywności
*
produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
*
produkcją maszyn i urządzeń
*
produkcją środków do mycia i dezynfekcji
*
utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych
2010-09-07 17:41:09
AUDITOR WEWNETRZNY ISO 9000, ISO 22000, ISO 14 000, IFS, BRC,
Eksternistyczny kurs metodą samokształcenia kończący się egzaminem w formie testu i weryfikacją zdobytej wiedzy. Każdy uczestnik po poprawnie zdanym egzaminie otrzymuje dyplom. ( bez dodatkowych egzaminów przez inne jednostki). Kurs odbywa się przez internet, pocztą elektroniczną przesyłamy sukcesywnie niewielką partie materiału do opanowania, następnie test sprawdzajacy zdobyta wiedze i umiejętnosci. Każdy uczestnik ma swojego wewnętrznego opiekuna kursu.
2010-08-31 16:01:45
Auditor wewnętrzny HACCP
Eksternistyczny kurs kończący się egzaminem w formie testu i weryfikacją zdobytej wiedzy. Każdy uczestnik po poprawnie zdanym egzaminie otrzymuje dyplom. ( bez dodatkowych egzaminów przez inne jednostki). Kurs odbywa się przez internet, pocztą elektroniczną przesyłamy sukcesywnie niewielką partie materiału do opanowania, następnie test sprawdzajacy zdobyta wiedzę i umiejętnosci. Każdy uczestnik ma swojego wewnętrznego opiekuna kursu.
2009-12-05 16:30:02
IFS - INTERNATIONAL FOOD STANDARD
IFS (International Food Standard) to wymierne korzyści dla firm branży spożywczej współpracujących z sieciami handlowymi.Certyfikat jest uznawany przez wielkich dystrybutorów europejskich (m.in. MGB, Auchan, Carrefour). Przygotujemy Państwa firmę do uzyskania certyfikatu IFS i BRC.
Standard IFS , oparty na konstrukcji normy ISO 9000:2000, składa się z czterech zasadniczych części.
Proponujemy zdiagnozowanie obecnego stanu, rekomendacje, opracowanie planu oraz pomoc we wdrożeniu systemu jakości, z uwzględnieniem zaangażowania personelu, audit weryfikujący

2006-07-05 22:25:06
«   [1]  2  3  4   z 4   »
°
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo